Umowa

U M O W A (wzór)

 zawarta w dniu ………, wchodząca w życie z dniem ……….. pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową położoną w Gdyni przy ulicy , NIP………. reprezentowaną przez:

 1. ……………………,
 2. ……………………,
 3. …………………….

zwana w dalszym ciągu umowy „Zarządem ”,

a firmą

Administracja i Obrót Nieruchomościami „AON” Taisa Zielińska, Piotr Zieliński s.c. Gdynia, ul. Kopernika 10/3, NIP 586-213-66-68

reprezentowaną przez:

Taisę Zielińską

zwanym w dalszym ciągu umowy „Zarządcą”

§ 1

 1. Zarządca oświadcza, że ma uprawnienia zawodowe do prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami na podstawie licencji zarządcy nr 13044, jak również ma odpowiednią wiedzę oraz potencjał organizacyjny i techniczny niezbędny do należytego wykonania niniejszej umowy. Strony zgodnie ustalają, że Taisa Zielińska jako licencjonowany zarządca będzie osobiście odpowiedzialna za wykonanie niniejszej umowy.

 2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w osobach:
 1. …………………….,
 2. …………………….,
 3. ……………………..

oświadcza, że na mocy Uchwały nr ….. z dnia ……………r. współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej położonej w Gdyni przy ul. ………………., są uprawnieni jako Zarząd do kierowania jej sprawami i reprezentowania jej na zewnątrz.

§ 2

 

 1. Zarząd powierza, a Zarządca przyjmuje w zarządzanie nieruchomość określoną w § 1 niniejszej umowy.

 2. Przejęcie nieruchomości w zarządzanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z załączonymi dokumentami finansowymi i technicznymi.

 3. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości, o której mowa w § 1 zobowiązuje się do przekazania Zarządcy dokumentów dotyczących tej nieruchomości.

 4. Zarządca zobowiązuje się uczestniczyć w przejęciu dokumentacji nieruchomości od poprzedniego administratora.

§ 3

I. Do obowiązków Zarządcy należeć będzie:

 1. reprezentowanie interesów Wspólnoty Mieszkaniowej przed wszelkimi urzędami i instytucjami w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.

 2. zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody oraz odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, sprzątanie nieruchomości i otoczenia, ubezpieczenia nieruchomości.

 3. naliczanie właścicielom nieruchomości zaliczek na poczet kosztów utrzymania lokalu – stosownie do umów zawartych z dostawcami usług i uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej.

 4. zlecanie przeglądów technicznych zgodnie z treścią § 62 Ustawy Prawo Budowlane.

 5. prowadzenie księgowości finansowej.

 6. zlecanie bieżącego utrzymania i konserwacji nieruchomości, usuwania awarii i uszkodzeń w granicach posiadanych środków na koncie nieruchomości i w uzgodnieniu z Zarządem.

 7. zlecanie przeprowadzania remontów kapitalnych nieruchomości na wyraźne pisemne zlecenie Zarządu ze wskazaniem środków finansowych. Rodzaj i zakres oraz wykonawcę planowanego remontu, Zarządca nieruchomości będzie uzgadniał z Zarządem; Zarząd będzie obecny również przy odbiorze końcowym danego remontu.

 8. terminowego opłacania podatków i innych opłat oraz kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

 9. komunikować się z Zarządem Wspólnoty zgodnie z § 4.

 

 1. Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań innych aniżeli przewidziane w § 3 ust. I od pkt. 2 do 8 wymaga uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową.

 

§ 4

Strony ustalają następujący sposób komunikowania się:

  1. poprzez ogłoszenia na tablicy ogłoszeniowej na klatce schodowej – sprawy administracyjne,

  2. pocztą e-mailową lub faxem według podanych adresów (na koszt Zarządcy),

  3. poprzez indywidualne wręczenie pisma – skrzynka listowa (na koszt Zarządcy),

  4. listem poleconym (na koszt Wspólnoty),

  5. w sprawach indywidualnych właścicieli oraz w sprawach zarządu Wspólnoty w dniach i godzinach urzędowania w biurze AON,

 

Zmiana stawek opłat i zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty według pkt. 2, 3, 4.

§ 5

 1. Koszty wspólne nieruchomości oraz opłaty z tytułu świadczeń indywidualnych będą pokrywane przez wszystkich właścicieli nieruchomości w formie miesięcznych zaliczek płatnych z góry do 10 każdego miesiąca płatnych na konto Wspólnoty Mieszkaniowej w banku.
 1. W przypadku podwyższania przez dostawców cen usługi wchodzące w skład czynszu i świadczeń indywidualnych opłaty miesięczne ulegną proporcjonalnemu wzrostowi, o czym Zarządca nieruchomości niezwłocznie zawiadomi właścicieli.

 2. Zmiana powyższych opłat nie stanowi podstawy zmiany warunków niniejszej umowy.

§ 6

 1. Zarządca za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie w wysokości …….. netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali. Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 2. Zarządca wystawia miesięczny rachunek za usługi w wysokości określonej w pkt.1 lub inne czynności dodatkowe wykonane na zlecenie Wspólnoty. Rachunek będzie płatny w terminie 7 dni od daty wpływu.

 3. Wynagrodzenie Zarządcy może być rewaloryzowane co najmniej raz w roku, nie mniej niż o wskaźnik wzrostu cen i usług oraz nie później niż do końca I kwartału każdego roku w uzgodnieniu ze Wspólnotą Mieszkaniową.

(Wzór umowy)

 § 7

Dochodzenie roszczeń i pokrycie zobowiązań powstałych przed dniem podpisania niniejszej umowy należy do Zarządu.

§ 8

Zarząd upoważnia Zarządcę do składania oświadczeń w Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym.

§ 9

 1. Umowę niniejszą strony zawierają na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia jej przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 11

 1. Zarządca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania na kwotę 50.000 euro.
 2. Zarządca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej na kwotę 50.000 euro przez cały okres trwania niniejszej umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Z L E C E N I O D A W C A                                                   Z L E C E N I O B I O R C A

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Administracja i Obrót Nieruchomościami…………………… „AON” s.c.

 

(wzór umowy)