RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 zwanym dalej(„RODO”):

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja i Obrót Nieruchomościami AON s.c. z siedzibą przy ul. Kopernika 10/4, 81-424 Gdynia

tel. 58 622 24 53

  1. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email Krzysztof.Semerak@gptogatus.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  2. Zbierane dane osobowe, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami, natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  3. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie zgody ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w każdym momencie co nie wpływa na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, nie krócej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych (np. dostawcy oprogramowania komputerowego).
  6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
  7. W związku z przetwarzaniem posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich przeniesienia lub usunięcia.
  8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy o ochronie danych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).